Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Over ons

Waarom afpakken?

Het afpakken van crimineel vermogen is een belangrijk onderdeel van de strijd tegen de georganiseerde misdaad en ondermijning.

Veel delicten hebben geldelijk gewin als doel. Geld is de drijfveer, het motief en de opbrengst van nagenoeg alle criminaliteit. Met het afpakken van crimineel verkregen vermogen worden criminelen op een plek geraakt die hen pijn doet, namelijk in hun portemonnee. Door deze aanpak hebben verdachten geen profijt van hun daden en wordt duidelijk gemaakt dat misdaad niet loont. Bovendien is het belangrijk om te voorkomen dat criminele winsten weer worden geherinvesteerd.

Afpakken kan op veel manieren. Niet altijd hoeft het strafrecht te worden ingezet. Soms is het effectiever om criminele winsten op andere manieren af te pakken, bijvoorbeeld via de fiscus of - bij faillissementsfraude - de curator.

Waarom een Digitaal Platform Afpakken?

Sinds de start van het Versterkingsprogramma afpakken in 2011 wordt veel kennis en kunde op het gebied van afpakken 'versnipperd' aangeboden. De terechte klacht vanuit de opsporing en het Openbaar Ministerie is dat veel informatie niet terug te vinden is. Het Digitaal Platform Afpakken voorziet in de behoefte om beschikbare kennis en kunde op het terrein van afpakken op één plek samen te brengen. Dit platform is een initiatief van de gezamenlijke BOD-en en het Functioneel Parket. De primaire doelgroep zijn de medewerkers van de opsporing en het Openbaar Ministerie. Dit is de reden dat vooralsnog gekozen is voor een besloten platform.

"Het digitaal platform biedt je in een tel alles wat je nodig hebt voor rechtsherstel"

Inderdaad, op het DPA, het Digitaal Platform Afpakken. De opsporing heeft onder gezag van het Openbaar Ministerie tot taak om in het kader van de waarheidsvinding de feiten te achterhalen. Daarnaast verwacht de samenleving van haar dat zij zich met het oog op rechtsherstel inspant om de door het strafbare feit veroorzaakte financiële schade zoveel mogelijk op de dader(s) te verhalen. Om opsporing en Openbaar Ministerie te ondersteunen bij die taak is het DPA in het leven geroepen.

De DPA-bezoekstatistieken laten zien dat de gebruikers met name een beroep doen op documentatie rondom beslaglegging. Op zich ook wel begrijpelijk, want door zo snel als mogelijk rechtsgeldig beslag te leggen op voorwerpen van waarde kun je immers voorkomen dat het verhaal voor een sanctie wordt verdonkeremaand.    

Waar op het DPA het langst naar wordt gekeken, zijn de naslagwerken. Zo kun je op dit platform alle nummers aantreffen van het juridische vakblad aFPakken, dat voorheen BOOM-Nieuws heette. In het meest recente nummer, 104 , staan ook weer de nodige artikelen over beslaglegging, en dat is niet zonder reden.

Het artikel ‘Aandachtspunten bij beslag’ gaat in op het beslagproces, en dat vormt binnen de opsporing al jarenlang een achilleshiel. Er wordt namelijk te vaak voorbijgegaan aan het feit dat het beslagleggen zelf maar een onderdeel is van de keten. Beslag moet ook goed geregistreerd worden, het Openbaar Ministerie dient snel een Kennisgeving van Inbeslagname te krijgen om een beheerbeslissing met betrekking tot het beslagen goed te kunnen nemen. Als die luidt ‘deponeren’, dan zal daar ook een passende motivering bij geschreven dienen te worden. Deponeren vergt motiveren.

Beslaglegging zal de opsporing en het Openbaar Ministerie ook de komende tijd nog wel even bezighouden, en dat heeft alles te maken met de komst van het zogeheten vermogensdossier. Om te voorkomen dat er na het onherroepelijk worden van een financiële sanctie geen betaling volgt, wordt van de opsporing verlangd dat zij reeds bij het opwerken van een signaal, aangifte of melding in een zaak met financieel gewin ook uitkijken naar voorwerpen van waarde als verhaal. Die voorwerpen dienen vervolgens vastgelegd te worden in het vermogensdossier in Summ-IT. In datzelfde dossier komen ook de beslagleggingen te staan. Bij het insturen van een proces-verbaal voor de vervolging zal in de toekomst tevens een afschrift van het vermogensdossier naar het Openbaar Ministerie gemaild kunnen worden. Het is duidelijk dat beide partijen belang hebben bij een goede invulling van het beslagproces, zoals ook beide partijen belang hebben bij een goed vakblad als aFPakken dat ons op de hoogte houdt van relevante ontwikkelingen. Het DPA biedt onderdak aan deze, en nog heel veel andere onderwerpen. Overtuig jezelf.

Wat is er te vinden op dit platform?

Het kiezen voor de juiste modaliteit van afpakken bij het opwerken van strafrechtelijke onderzoeken wordt in de praktijk geregeld als lastig ervaren. Het Digitaal Platform Afpakken geeft tips, tools en ondersteuning aan de medewerkers. Bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen staan zij niet alleen.

In de gevallen dat gekozen is voor een strafrechtelijke aanpak worden de medewerkers stap voor stap meegenomen in de beslaglegging, de afhandeling en de registratie hiervan. Het Digitaal Platform Afpakken geeft ook ondersteuning bij de berekening van het wederrechtelijk voordeel en het schrijven van een effectieve ontnemingsrapportage.

Op deze pagina